……………………………………

چقدر بدبختیم خدا…..

تا چشممان به یکی می افتد که موهایش بور است و چشمش آبی و قدش بالای 180 دهانمان آب می افتد و عنان اختیار از کف می دهیم و چنان می افتیم به تته پته که نگو….

تا کی می خواهیم اینقدر بدبخت باشیم آخر…